Macedonian


Зошто Прво Јас Да Се Сменам:

“КЛУЧОТ ЗА БРАК ИСПОЛНЕТ СО ЉУБОВ”

Why Should I Be The First To Change?Ве молиме кликнете на глава насловот сакате. Таа ќе се отвори како PDF-фајл.
(Please click the chapter title you want. It will open as a PDF file.)

Глава 1 Глава 5 (во развојот)
Глава 2 (во развојот) Глава 6 (во развојот)
Глава3 (во развојот) Глава 7 (во развојот)
Глава 4 (во развојот)  

 

Преведени од страна на Lydia Jovanovska. Бог да те благослови за твојата помош, Lydia!
(Translated by Lydia Jovanovska. God bless you for your help, Lydia!)